Regulamin uczestnictwa w obozie

Naga Naga LADIES MUSIC CAMP 2020, Kamyk

20-25 lipca 2020

1. Organizatorem obozu Naga Naga LMC jest: Stowarzyszenie Kobieca
Transsmisja, ul.Grzegórzecka 47/1, 31/532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP:6751460490,
REGON: 122279281.

2. Obóz Naga Naga LMC odbędzie się w Kamyku w dniach 20-25 lipca 2020 r.

3. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo wynosi 1350 złotych.

4. ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA:
• Uczestniczkami warsztatów mogą być pełnoletnie kobiety w wieku od 18 do 99 lat.
• Ilość miejsc jest ograniczona. Na obozie może uczestniczyć maksymalnie 18 osób, nie
wliczając organizatorek, nauczycielek i wolontariuszek.
• O uczestnictwie w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zgłoszenie na obóz odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zapisy-na-oboz/ i automatyczne
przesłanie go na adres: lucciola@rockcamp.com.pl
• Rezerwacja miejsca na obozie Naga Naga LMC odbędzie się po otrzymaniu wiadomości
zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 600
zł.

5. ZASADY OPŁACANIA UCZESTNICTWA:
• Bezzwrotna zaliczka za uczestnictwo w obozie wynosi 600 złotych i musi być przelana
na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, 14 1140 2004 0000 3202 7754 7568 (mBank) do 3
dni od otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia.
• Kolejną wpłatę w wysokości 750 złotych należy dokonać do dnia 10 lipca 2020 roku.
• Wszystkie płatności związane z uczestnictwem w obozie Naga Naga LMC należy kierować na
konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, tytułując przelew swoim imieniem i nazwiskiem
oraz dopiskiem: „uczestnictwo w obozie Naga Naga Ladies Music Camp w Kamyku”.
• Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy
z uczestniczką, której wpłaty nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
• W przypadku wolnych miejsc na obozie zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania
zgłoszeń po terminie wyznaczonym na dokonanie wpłat dla uczestniczek. Wtedy to termin
dokonywania wpłat będzie ustalany indywidualnie.

6. ZASADY REZYGNACJI Z POBYTU NA OBOZIE:
• Zaliczka 600 złotych jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie.
• Po dokonaniu całości opłat, uczestniczki mogą zrezygnować z udziału w obozie. Rezygnacja
musi być przekazana na piśmie lub drogą mailową na adres: lucciola@rockcamp.com.pl, ale
nie później niż do dnia 15 lipca 2020, co wiąże się ze zwrotem drugiej wpłaconej kwoty
czyli 750 złotych.
• Dokonana opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po
15 lipca 2020.

7. ZASADY OBOZU NAGA NAGA LADIES MUSIC CAMP:
• Obóz Naga Naga LMC odbędzie się w dniach od 20-25 lipca 2020 r. W Kamyku;
• Obóz jest przeznaczony dla pełnoletnich kobiet;
• Zajęcia będą się odbywały codziennie przez 4 dni obozu (wtorek-piątek) a w sobotę odbędzie się
koncert finałowy w Kamyku;
• Uczestniczki są zobowiązane do uczęszczania na wszystkie zajęcia w trakcie obozu;
• Zajęcia będą obejmowały naukę gry na instrumentach: akordeon, basy tradycyjne,
bębny tradycyjne, naukę śpiewu oraz dodatkowe zajęcia zaproponowane przez organizatorki
obozu;
• Organizator zapewnia obecność kadry szkolącej oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu
muzycznego;
• Organizator zapewnia trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) między zajęciami w
dniach trwania warsztatów;
• W sobotę odbędzie się koncert finałowy, na którym wystąpią uczestniczki
obozu;
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe
w trakcie obozu;
• Uczestniczki udzielą Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych
i wizerunku uczestniczki oraz zgadzają się na rejestrację filmową i fotograficzną w trakcie
trwania obozu;
• Uczestniczki udzielają Stowarzyszeniu Kobieca Transsmisja licencji na bezterminowe
wykorzystanie powstałych w trakcie obozu utworów i fragmentów utworów na wszystkich
polach eksploatacji;
• Uczestniczki zobowiązują się dbać o powierzony sprzęt muzyczny.