Regulamin uczestnictwa
Lucciola Ladies Rock Camp

15 – 19 listopada 2017, Warszawa

ZASADY UCZESTNICTWA W OBOZIE LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP 15-19 listopada 2017, Warszawa

 • Organizatorem obozu Lucciola Ladies Rock Camp jest:

Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja ,uL. Grzegórzecka 47/1, 31-532 Kraków,

KRS:0000394691,NIP:6751460490,Regon:122279281

 

 • Obóz Lucciola Ladies Rock Camp odbędzie się w dniach od 15 do 19 listopada 2017 roku w Warszawie.

 

 • Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Kwota za uczestnictwo wynosi 950 złotych.

 

ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA:

 • Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletnie kobiety (w wieku 18-99 lat).
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Na obozie może uczestniczyć maksymalnie dwadzieścia osób, nie wliczając organizatorek, nauczycielek oraz wolontariuszek.
 • O uczestnictwie w obozie decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoszenie na obóz obywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zglos-sie/#lucciola i przesłanie go pod adres: lucciola.rockcamp@gmail.com,
 • Informacja o przyjęciu zgłoszenia, o wpłacie zaliczki oraz pełnej kwoty odbędzie się drogą e-mailową lub telefoniczną.
 • Rezerwacja miejsca na obozie Lucciola Ladies Rock Camp odbędzie się po otrzymaniu wiadomości zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja.

 

ZASADY,OPŁACANIA,UCZESTNICTWA:

 • Bezzwrotna zaliczka za uczestnictwo w obozie w wysokości 400 złotych musi być przelana, na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja: 79 1240 4650 1111 0010 5917 1619 do 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia.
 • Kolejną wpłatę w wysokości 550 złotych należy dokonać do dnia 30 października 2017 roku.
 • Wszystkie płatności związane z uczestnictwem na obozie Lucciola Ladies Rock Camp należy, kierować na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, tytułując przelew swoim imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem “uczestnictwo w obozie Lucciola Ladies Rock Camp Warszawa, 2017”
 • Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z, uczestniczką, której wpłaty nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku wolnych miejsc na obozie Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zastrzega, sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie wyznaczonym na dokonanie wpłat dla, uczestniczek. W przypadku przyjęcia na obóz uczestniczki po 30 października 2017 termin dokonania wpłat przez uczestniczkę będzie ustalany indywidualnie.

 

ZASADY REZYGNACJI Z POBYTU NA OBOZIE:

 • Zaliczka 400 złotych jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie.
 • Po dokonaniu całości opłat do dnia 30 października 2017 uczestniczki mogą zrezygnować z udziału w obozie. Rezygnacja musi być przekazana piśmiennie lub drogą e-mailową na

adres: lucciola.rockcamp@gmail.com i może być zgłoszona do dnia 7 listopada 2017 roku, co wiąże się z otrzymaniem zwrotu połowy opłaty za obóz tzn. 475 złotych w przeciągu dwóch tygodni.

 • Dokonana opłata za obóz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po 7 listopada 2017 roku.

 

ZASADY OBOZU LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP:

 • Obóz Lucciola Ladies Rock Camp odbędzie się w dniach od 15 do 19 listopada 2017 roku w Warszawie.
 • Obóz jest przeznaczony dla pełnoletnich kobiet.
 • Organizoatorkami, nauczycielkami i wolontariuszkami obozu Lucciola Ladies Rock Camp są kobiety.
 • Zajęcia będą trwały codziennie przez minimalnie 7 godzin w dniach trwania obozu.
 • Uczestniczki są zobowiązane do uczęszczania na wszystkich zajęciach związanych z pracą w utworzonych zespołach podczas obozu.
 • Zajęcia będą obejmowały: naukę gry na wybranych przez uczestniczki instrumentach oraz naukę śpiewu, tworzenie i praca w zespole muzycznym, dodatkowe zajęcia zaproponowane przez organizatorki obozu.
 • Organizator zapewnia obecność kadry szkolącej podczas obozu oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu muzycznego.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestniczącym w obozie, tzn. uczestniczkom, organizatorkom, nauczycielkom oraz wolontariuszkom jeden posiłek dziennie między zajęciami.
 • Organizator nie pokrywa uczestniczkom innych, dodatkowych opłat związanych z

przejazdem oraz noclegiem w Warszawie.

 • W ostatnim dniu obozu odbędzie się koncert finałowy, na którym wystąpią uczestniczki obozu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie obozu.
 • Uczestniczki udzielą Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku uczestniczki.
 • Uczestniczki udzielają Stowarzyszeniu Kobieca Transsmisja licencji na bezterminowe wykorzystanie powstałych w trakcie obozu utworów i fragmentów utworów na wszystkich polach eksploatacji.