Regulamin uczestnictwa
Lucciola Ladies Rock Camp

9 – 15 lipca 2017, Nowica (dla początkujących)
16 – 22 lipca 2017, Nowica (dla zaawansowanych)

1. Organizatorem obozu Lucciola LRC jest: Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja, ul.Grzegórzecka 47/1, 31/532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP:6751460490, REGON: 122279281.

2. Obóz Lucciola LRC odbędzie się w dniach 9-15 lipca 2017 (grupa początkująca) oraz 16-22 lipca 2017 (grupa zaawansowana).

3. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Kwota za uczestnictwo wynosi 1500 zł.

4. ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA:
• Uczestniczkami warsztatów mogą być pełnoletnie kobiety w wieku od 18 do 99 lat.
• Ilość miejsc jest ograniczona. Na obozie może uczestniczyć maksymalnie 16 osób, nie wliczając organizatorek, nauczycielek i wolontariuszek.
• O uczestnictwie w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zgłoszenie na obóz odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zapisy-na-oboz/ i przesłanie go na adres: lucciola@rockcamp.com.pl
• Rezerwacja miejsca na obozie LLRC odbędzie się po otrzymaniu wiadomości zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja.

4. ZASADY OPŁACANIA UCZESTNICTWA:
• Bezzwrotna zaliczka za uczestnictwo w obozie w wysokości 700 złotych musi być przelana na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja 79 1240 4650 1111 0010 5917 1619 (Bank Pekao SA) do 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia.
• Kolejną wpłatę w wysokości 800 złotych należy dokonać do dnia 23 czerwca 2017 roku
• Wszystkie płatności związane z uczestnictwem na obozie Lucciola LRC należy kierować na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, tytułując przelew swoim imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem “uczestnictwo w obozie Lucciola Ladies Rock Camp w Nowicy (grupa początkująca)” lub “uczestnictwo w obozie Lucciola Ladies Rock Camp w Nowicy (grupa zaawansowana)” w zależności od rodzaju grupy wybranej w zgłoszeniu.
• Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z uczestniczką, której wpłaty nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
• W przypadku wolnych miejsc na obozie zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie wyznaczonym na dokonanie wpłat dla uczestniczek. Wtedy to termin dokonywania wpłat będzie ustalany indywidualnie.

5. ZASADY REZYGNACJI Z POBYTU NA OBOZIE:
• Zaliczka 700 złotych jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie.
• Po dokonaniu całości opłat uczestniczki mogą zrezygnować z udziału w obozie. Rezygnacja musi być przekazana na piśmie lub drogą mailową na adres: lucciola@rockcamp.com.pl, ale nie później niż do dnia 25 czerwca 2017, co wiąże się ze zwrotem drugiej wpłaconej kwoty czyli 800 złotych.
• Dokonana opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po 25 czerwca 2017.

6. ZASADY OBOZU LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP:
• Obóz Lucciola LRC odbędzie się w dniach od 9-15 lipca 2017 w Nowicy dla osób początkujących i w dniach 16-22 lipca 2017 w Nowicy dla osób zaawansowanych .
• Obóz jest przeznaczony dla pełnoletnich kobiet.
• Zajęcia będą się odbywały codziennie przez 6 dni obozu. • Uczestniczki są zobowiązane do uczęszczania na wszystkie zajęcia w trakcie obozu.
• Zajęcia będą obejmowały naukę gry na instrumentach: gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja i naukę śpiewu oraz dodatkowe zajęcia zaproponowane przez organizatorki obozu.
• Organizator zapewnia obecność kadry szkolącej oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu muzycznego.
• Organizator zapewnia wszystkim uczestniczącym w obozie, czyli organizatorkom, nauczycielkom oraz wolontariuszkom 7 noclegów i jeden posiłek dziennie (obiad) między zajęciami.
• Pierwszego dnia obozu (niedziela) uczestniczki mogą zajmować pokoje sypialne od godz. 18.00.
• W ostatnim dniu obozu (sobota) odbędzie się koncert finałowy na którym wystąpią uczestniczki obozu. W dniu następnym (niedziela) uczestniczki muszą opuścić pokoje sypialne do godz. 10.00.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie obozu.
• Uczestniczki udzielą Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku uczestniczki oraz zgadzają się na rejestrację filmową i fotograficzną w trakcie trwania obozu.
• Uczestniczki zobowiązują się dbać o powierzony sprzęt muzyczny.