Bez kategorii

REGULAMIN obozu „Syreni Śpiew” Lucciola Ladies Rock Camp 2019 Gdańsk

By 1 sierpnia 2017 No Comments

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w obozie

SYRENI ŚPIEW”
LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP
30 kwietnia – 4 maja 2019, Gdańsk

1. Organizatorem obozu „Syreni śpiew” Lucciola LRC jest: Stowarzyszenie Kobieca
Transsmisja, ul.Grzegórzecka 47/1, 31/532 Kraków, KRS: 0000394691, NIP:6751460490,
REGON: 122279281.

2. Obóz Lucciola LRC odbędzie się w Gdańsku w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2019 r.

3. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo wynosi 950 złotych.

4. ZASADY PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA:
• Uczestniczkami warsztatów mogą być pełnoletnie kobiety w wieku od 18 do 99 lat.
• Ilość miejsc jest ograniczona. Na obozie może uczestniczyć maksymalnie 16 osób, nie
wliczając organizatorek, nauczycielek i wolontariuszek.
• O uczestnictwie w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zgłoszenie na obóz odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie: http://lucciola.rockcamp.com.pl/zapisy-na-oboz/ i automatyczne przesłanie go na adres: lucciola@rockcamp.com.pl
• Rezerwacja miejsca na obozie Lucciola LRC odbędzie się po otrzymaniu wiadomości
zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł

5. ZASADY OPŁACANIA UCZESTNICTWA:
• Bezzwrotna zaliczka za uczestnictwo w obozie w wysokości 500 złotych i musi być przelana
na konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja,
14 1140 2004 0000 3202 7754 7568 (mBank) do 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu zgłoszenia.
• Kolejną wpłatę w wysokości 450 złotych należy dokonać do dnia 5 kwietnia 2019 roku.
• Wszystkie płatności związane z uczestnictwem w obozie Lucciola LRC należy kierować na
konto Stowarzyszenia Kobieca Transsmisja, tytułując przelew swoim imieniem i nazwiskiem
oraz dopiskiem: „uczestnictwo w obozie Lucciola Ladies Rock Camp w Gdańsku”.
• Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy
z uczestniczką, której wpłaty nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
• W przypadku wolnych miejsc na obozie zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania
zgłoszeń po terminie wyznaczonym na dokonanie wpłat dla uczestniczek. Wtedy to termin
dokonywania wpłat będzie ustalany indywidualnie.

6. ZASADY REZYGNACJI Z POBYTU NA OBOZIE:
• Zaliczka 500 złotych jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie.
• Po dokonaniu całości opłat, uczestniczki mogą zrezygnować z udziału w obozie. Rezygnacja
musi być przekazana na piśmie lub drogą mailową na adres: lucciola@rockcamp.com.pl, ale
nie później niż do dnia 10 kwietnia 2019, co wiąże się ze zwrotem drugiej wpłaconej kwoty
czyli 450 złotych.
• Dokonana opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po
10 kwietnia 2019.

7. ZASADY OBOZU LUCCIOLA LADIES ROCK CAMP:
• obóz Lucciola LRC odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2019 r. w Gdańsku;
• obóz jest przeznaczony dla pełnoletnich kobiet;
• zajęcia będą się odbywały codziennie przez 5 dni obozu;
• Uczestniczki są zobowiązane do uczęszczania na wszystkie zajęcia w trakcie obozu;
• zajęcia będą obejmowały naukę gry na instrumentach: gitara elektryczna, gitara basowa,
naukę tworzenia bitów i podkładów perkusyjnych na komputerach, naukę śpiewu oraz
dodatkowe zajęcia zaproponowane przez organizatorki obozu;
• organizator zapewnia obecność kadry szkolącej oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu
muzycznego poza komputerami osobistymi uczestniczek, które wezmą udział w zajęciach
tworzenia bitów;
• organizator jeden posiłek dziennie (obiad) między zajęciami w dniach trwania warsztatów;
• w ostatnim dniu obozu odbędzie się koncert finałowy, na którym wystąpią uczestniczki
obozu;
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe
w trakcie obozu;
• Uczestniczki udzielą Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych
i wizerunku uczestniczki oraz zgadzają się na rejestrację filmową i fotograficzną w trakcie
trwania obozu;
• Uczestniczki udzielają Stowarzyszeniu Kobieca Transsmisja licencji na bezterminowe
wykorzystanie powstałych w trakcie obozu utworów i fragmentów utworów na wszystkich
polach eksploatacji;
• Uczestniczki zobowiązują się dbać o powierzony sprzęt muzyczny.